دانلود WorldOfWarcraft 6.2.4
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دومحجم:1GB
قسمت سومحجم:1GB
قسمت چهارمحجم:1GB
قسمت پنجمحجم:1GB
قسمت ششمحجم:1GB
قسمت هفتمحجم:1GB
قسمت هشتمحجم:1GB
قسمت نهمحجم:1GB
قسمت دهمحجم:1GB
قسمت یازدهمحجم:1GB
قسمت دوازهمحجم:1GB
قسمت سیزدهمحجم:1GB
قسمت چهاردهمحجم:1GB
قسمت پانزدهمحجم:1GB
قسمت شانزدهمحجم:1GB
قسمت هفدهمحجم:1GB
قسمت هجدهمحجم:1GB
قسمت نوزدهمحجم:1GB
قسمت بیستمحجم:1GB
قسمت بیست و یکمحجم:1GB
قسمت بیست و دومحجم:1GB
قسمت بیست و سومحجم:1GB
قسمت بیست و چهارمحجم:1GB
قسمت بیست و پنجمحجم:1GB
قسمت بیست و ششمحجم:1GB
قسمت بیست و هفتمحجم:1GB
قسمت بیست و هشتمحجم:1GB
قسمت بیست و نهمحجم:47MB
دانلود لانچر15MB
نحوه اتصال به سرور مورد نظر:
1- در سایت سرور ثبت نام کنید
2- بازی را از لینک دانلود کنید
3- سایر مراحل را مانند ویدئو عمل میکنیم

آموزش کامل مراحل همراه با تصویر