دانلود WorldOfWarcraft 4.3.4
قسمت اول حجم:500Mb
قسمت دومحجم:500Mb
قسمت سومحجم:500Mb
قسمت چهارمحجم:500Mb
قسمت پنجمحجم:500Mb
قسمت ششمحجم:500Mb
قسمت هفتمحجم:500Mb
قسمت هشتمحجم:500Mb
قسمت نهمحجم:500Mb
قسمت دهمحجم:500Mb
قسمت یازدهمحجم:500Mb
قسمت دوازهمحجم:500Mb
قسمت سیزدهمحجم:500Mb
قسمت چهاردهمحجم:500MB
قسمت پانزدهمحجم:500MB
قسمت شانزدهمحجم:500MB
قسمت هفدهمحجم:500MB
قسمت هجدهمحجم:500MB
قسمت نوزدهمحجم:500MB
قسمت بیستمحجم:500MB
قسمت بیست و یکمحجم:500MB
قسمت بیست و دومحجم:500MB
قسمت بیست و سومحجم:500MB
قسمت بیست و چهارمحجم:300MB
نحوه اتصال به سرور کاسپین ووو:
1- ابتدا با استفاده از لینک برای خود اکانت بسازید
2- بازی را از لینک دانلود کنید
3-بازی را از حالت فشروده خارج کنید،رمزعبور caspianwow.irاست
4-به مسیر زیر بروید:
Date\Engb\Realmlist.wtf
5- فایل را با Notepad باز کرده و مطمئن شوید که محتوای آن به صورت زیر است
set realmlist Logon.Caspianwow.ir
6-فایل Wow.exe را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید

آموزش کامل مراحل همراه با تصویر